Regulamin serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTEPNE)

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania z Portalu internetowego UR.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.ur.pl, zasady publikacji treści, wideo, fotografii, komentarzy  i innych rodzajów materiałów, które są lub pojawią się w portalu UR.pl w przyszłości, i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawo do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem portalu UR.pl.

3. Przed skorzystaniem z Portalu UR.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, w tym w szczególności umieszczając w nim dowolny materiał Użytkownik potwierdza, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Rozpoczęcie korzystanie z Portalu (rejestracja w Portalu i użytkowanie Portalu bez rejestracji) jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Właścicielem Portalu jest Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych "Linking Foundation". z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Czarnowiejskiej 22, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518698REGON: 123216561, NIP: 8733253675.

5. Operatorem Portalu UR.pl jest Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych "Linking Foundation", zwana w dalszej części „Administratorem" lub „Usługodawcą".

6. Portal internetowy UR.pl służy do prezentacji treści (zwanych ogólnie „Materiałami") publikowanych  przez Użytkowników portalu.

7. W ramach Portalu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem publikacji treści i łączeniu ich w zarządzane przez Użytkownika strony internetowe (Strony Użytkownika), na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

8. Portal UR.pl zawiera również elementy serwisu społecznościowego w postaci systemu Komentarzy, przeznaczonych do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących zainteresowań jego Użytkowników i treści dostępnych w sieci Internet a w szczególności Materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pomocą Portalu UR.pl. a także mechanizmy kontaktu użytkowników między sobą, przesyłania wewnętrznych emaili w celu nawiązania znajomości, oceny jakości publikowanych treści i opinii na temat publikowanych Materiałów.

ZASADY UŻYTKOWANIA PORTALU

1. Dostęp do ogólnodostępnych stron i mechanizmów Portalu, niewymagających logowania, posiadają wszystkie osoby, mające dostęp do Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy Zarejestrowani") - w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta lub zakres dostępnej darmowo lub wykupionej usługi.

2. Uczestnictwo w Portalu  jest dobrowolne i bezpłatne po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Operator może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi. Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o konieczności poniesienia opłaty.

3. Użytkownikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za uczestnictwo w Portalu, w szczególności za zamieszczane tam Materiały.

4. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa Operator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia niektórych usług w ramach Portalu  i/lub oferowania niektórych funkcjonalności Portalu dla osób, które ukończyły 18 lat.

5. Możliwość przystąpienia do Portalu i korzystania z Portalu w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat wymaga zgody ich opiekunów prawnych.

6. Konto w Portalu nie może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Materiałach funkcjonujących w ramach Portalu, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.

7. Zakaz działalności komercyjnej nie dotyczy czerpania korzyści z Programu Partnerskiego UR.pl.

8. Użytkownik Zarejestrowany może mieć prawo do współdzielenia swojego konta z innymi Użytkownikami Zarejestrowanymi portalu, poprzez delegację części swoich uprawnień – dodawania lub usuwania treści ze Stron Użytkownika. Właściciel konta ma obowiązek zaznajomić współużytkowników swojego konta z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Portal - Serwis internetowy UR.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.UR.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szeregu elementów właściwych Portalom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.  Zbiór stron www zlokalizowanych w domenie należącej do Usługodawcy, stanowiący własność Administratora, umożliwiający między innymi umieszczanie w tym Portalu Materiałów oraz Postów (komentrzy) w celu ich publikacji w Internecie i udostępnienia pozostałym Użytkownikom.

Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z Portalu, niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały i Komentarze.

Użytkownik Zalogowany - Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.

Konto Użytkownika - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator. Miejsce dostępne po zalogowaniu się w Portalu, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika,  w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, treści i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu i prezentowane publicznie na jego Profilu. 

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Portalu, które są udostępniane i prezentowane w Portalu. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich Materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w portalu,  jak również informacje o tym jakich innych Użytkowników i Strony użytkowników dodał do swoich Ulubionych.  Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.

Zdjęcie - dowolny element graficzny umieszczony przez Użytkownika w Portalu.

Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora w celu ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie) w Portalu - w tym w formie zarówno Linku, jak i pliku.

Materiał Źródłowy - zewnętrzna strona WWW, której treść zostaje streszczona, opisana lub zrecenzowana przez Użytkownika w  Materiale publikowanym w Portalu. Do Materiału Źródłowego zawsze prowadzi link. Przy Materiale jest też prezentowany obraz graficzny strony WWW z Materialem Źródłowym oraz link do Portalu internetowego w którym Materiał Źródłowy został opublikowany.

Strona Użytkownika - dedykowana strona internetowa w portalu UR.pl zawierająca Materiały opublikowane przez Użytkownika lub wybrane spośród innych dostępnych w portalu, zarządzana przez właściciela strony.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat treści znajdujących się w Portalu.

Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie Zdjęcia.

Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów") ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów") z ogólnodostępnych kanałów RSS.

Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.

Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.

Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.

Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i zasadami ochrony prywatności stosowanymi wobec Użytkowników Portalu.

Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem http://UR.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

Usługi Płatne - usługi, za które Usługodawca pobiera opłaty zgodnie z cennikiem,.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Webmatic Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 78, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000364550, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 25 000,00 zł.

Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Portalu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Portalu.

Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej

Login oraz Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Portalu;

REJESTRACJA W PORTALU

1. Użytkownikiem Portalu może zostać każdy użytkownik  internetu, spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie.  Rejestracja w  Portalu jest dobrowolna, użytkownik  internetu może zarejestrować się w Portalu w każdym momencie.

2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności,

3. Podczas rejestracji Użytkownik podaje swój adres e-mail, który jest równocześnie jego loginem do Portalu. Adres ten Operator będzie wykorzystywał do przesyłania informacji technicznych, dotyczących funkcjonowania Portalu oraz przesyłania informacji o nowościach w Portalu.

4. Warunkiem korzystania z Portalu jest potwierdzenie rejestracji przez Użytkownika za pomocą odnośnika aktywacyjnego otrzymanego w e-mailu po dokonaniu rejestracji.

5. Po rejestracji w Portalu Użytkownik otrzymuje możliwość spersonalizowania swoich ustawień, poblikowania Materiałów, zakładania Stron Użytkownika, komentowania, oceniania i innych funkcjonalności dostępnych tylko dla zalogowanych użytkowników.

6. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu (adres e-mail)  i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).

7. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.

8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Portalu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Portalu,  a tym samym zablokować Konto lub Profil Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

9. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.

10. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.

11. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.

12. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wysyłając informację za pomocą formularza kontaktowego.

13. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

- zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
- zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
- wszelkie dane osobowe oraz Materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil, przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu;
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w zakresie i w celu określonym przez niniejszy Regulamin oraz oświadczenia akceptowane przez Użytkownika podczas rejestracji lub w inny sposób dostępny w Portalu;
- wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail pod którym dokonano rejestracji, informacji handlowej drogą elektroniczną;
- potwierdza autentyczność i aktualność danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.  Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem hasła.

15. Dane osobowe  Użytkowników wykorzystywane są przez Operatora w celu prowadzenia  Portalu, w szczególności umożliwienia świadczenia  Użytkownikom usług i korzyści oferowanych w ramach Portalu, w tym w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, jak również w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu.

16. Użytkownik rejestruje się w Portalu osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

17. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze uprawnienia wynikające z rejestracji w Portalu.

18. Użytkownicy, którzy dokonali poprawnej rejestracji w ramach  Portalu  uprawnieni są do:

- wypełniania i korzystania z własnego konta i profilu Użytkownika;
- umieszczania na stronach  Portalu Materiałów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
- tworzenia własnych stron tematycznych (Strony Użytkownika) w portalu;
- komentowania i oceniania zamieszczonych materiałów tekstowych, audio i video w Portalu;

ZASADY ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W PORTALU

1. Portal zawiera  treści i Materiały Użytkowników i innych licencjodawców Portalu. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, nie wolno kopiować, zmieniać, tłumaczyć, publikować, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać, sprzedawać ani w inny sposób używać żadnych Materiałów widocznych w Portalu lub za jego pośrednictwem.

2. Podstawowym Materiałem jaki może być umieszczany w Portalu jest streszczenie lub opinia Użytkownika na temat Materiału Źródłowego obecnego na innych stronach WWW, do ktorych Materiał automatycznie przekierowuje i prezentuje thumbnail oraz tytuł strony źródłowej i Portalu z którego Materiał Źródłowy pochodzi.

3. Proces publikacji Materiału w Portalu rozpoczyna się od wpisania linku do strony WWW na ktorej prezentowany jest Material Źródłowy.

4. W celu usprawnienia i przyspieszenia dodawania Materiału do Portalu system informatyczny automatycznie zaciąga różnego rodzaju dane na temat Materiału Źródłowego.

5. Treści zaciągnięte automatycznie przez system powinny być wyedytowane przez Użytkownika, który dadaje Materiał do portalu.  Użytkownik nie ma możliwosci zmiany linku do Materiału Źródłowego, ani edytowania nazwy linku i źródła do ktorego prowadzi link.

6. Użytkownik może zamieszczać w Portalu wyłącznie treści, których jest autorem lub na których publikację uzyskał zgodę. Wstawienie treści do Portalu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że przysługują mu nieograniczone prawa do korzystania z tych materiałów oraz do rozporządzania nimi, w tym umieszczania w Portalu (w tym w szczególności prawa autorskie) lub też, że posiada wymaganą zgodę uprawnionych osób na umieszczanie materiałów w Portalu.

7. Użytkownik oświadcza, że w wyniku wykorzystywania przez Użytkownika Materiałów w Portalu  nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich. Jeśli jakakolwiek strona trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Operatora dotyczące Użytkowania zgodnie z Regulaminem Materiałów dostarczanych przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się na własny koszt do podjęcia niezbędnych kroków dla ochrony Operatora przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Operator zostanie od nich uwolniona oraz Użytkownik pokryje wszelkie szkody i koszty wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

8. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Portalu, który zamieścił dane treści. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika Zdjęcia w Portalu Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Operator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

10. Użytkownik nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych (w tym osoba, która nie ukończyła 18 lat), przekazując Materiały oświadcza, iż posiada na to, poza spełnieniem warunków wskazanych  powyżej, dodatkowo zgodę opiekunów prawnych.

11. Użytkownik może samodzielnie usuwać umieszczone przez siebie materiały. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezamierzone/przypadkowe skorzystanie z tej funkcji i nie oferuje możliwości przywrócenia usuniętych treści.

12. Jeżeli zdaniem Użytkownika jakikolwiek Materiał w Portalu  narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „Zgłoś nadużycie" umieszczonego obok Materiału.

13. Użytkownik, poprzez umieszczenie materiałów w Portalu, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich wykorzystania w ramach oferowanych w Portalu funkcjonalności.

14. Funkcja ”Dodaj materiał do wlasnej strony" umożliwia prezentację Materiału innych użytkowników na Stronie Użytkownika, bez konieczności ponownego wprowadzania do systemu. Materiał w ten sposób dodany do Strony Użytkownika nie może być zmianiany, ale możliwa jest edycja tytułu i jego zajawki na Stronie Użytkownika.

15. Poprzez umieszczenie w Portalu materiałów zawierających wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne udostępnienie tego wizerunku innym Użytkownikom w Portalu zgodnie z Regulaminem.

16. Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów przez Operatora w okresie, w którym materiały będą umieszczone w Portalu na następujących polach eksploatacji: Wykorzystywanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych materiałów w Portalu lub w związku z nim, wśród aplikacji, widgetów, witryn internetowych bądź usług na urządzenia przenośne, stacjonarne lub innych usług powiązanych z Portalem, w tym między innymi rozpowszechnianie w części lub całości wszelkich zawartych w nich  treści w jakichkolwiek formatach i w jakichkolwiek kanałach udostępniania powiązanych z Portalem.

17. Zamieszczane w Portalu Materiały, muszą być przypisane do określonych kategorii tematycznych. Kategorie nadaje Użytkownik, wybierając ją spośród dostępnych w Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii na inną, jeśli przypisana kategoria nie odpowiada tematyce prezentowanych w niej Materiałów.

18. Operator zastrzega sobie prawo do czytania wypowiedzi, przeglądania materiałów oraz wszelkich innych informacji i danych zamieszczonych w ramach Portalu oraz do ich modyfikowania lub usuwania, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników, w sytuacji  powzięcia przez Organizatora podejrzenia o ich niezgodności z niniejszym Regulaminem. Operator zastrzega sobie również prawo do odmowy zamieszczenia w ramach Portalu materiałów przykazywanych przez Użytkowników, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

19. Materiały prezentowane przez Użytkowników w ramach Portalu nie wyrażają poglądów Operatora i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

20. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. ”roboty”.

KOMENTARZE I REAKCJE

1. Każdy z Zalogowanych Użytkowników korzystający z Portalu może wydawać opinie na temat publikowanych materiałów w formie Komentarzy w sposób określony w Portalu. Komentarze Użytkowników są widoczne w Portalu dla innych Użytkowników.

2. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty, które zamieścił w Portalu

3. Komentarze stanowią wyłącznie wyraz poglądów Użytkownika. W szczególności Komentarze nie są opiniami Operatora jaki i jakichkolwiek osób lub podmiotów organizujących, sponsorujących, wspierających Portal bądź biorących udział w Portalu.

4. Komentarze nie mogą naruszać praw oraz dóbr osobistych innych osób.

5. Użytkownik wyraża nieograniczoną w czasie i nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie przez Operatora w Portalu jego Komentarzy.

6. Jeżeli zdaniem Użytkownika jakikolwiek Komentarz narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku „Zgłoś nadużycie" umieszczonego obok Materiału.

7. Decyzja Operatora o moderacji  Komentarzy jest nieodwołalna. Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie od decyzji o moderacji.

TREŚCI NIEDOZWOLONE  

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie

2. Użytkownik zobowiązuje się do:

- nie używania w Materiałach nicków, awatarów, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
- działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich;
- nie umieszczania w Portalu UR.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym;
- nie podejmowania działań zmierzających do zdestabilizowania funkcjonalności Portalu UR.pl;
- nadawania umieszczanym Materiałom tytułów zgodnych z ich rzeczywistą zawartością i  nie zamieszczania Materiałów niezgodnych z zakresem tematycznym Portalu;
- korzystania z  Portalu w sposób nie utrudniający lub zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.  W przypadku stwierdzenia, że  Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator niezwłocznie zablokuje konto  Użytkownika jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody;
- korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw.

3. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w Portalu Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:

- treści pornograficznych, wulgarnych, niemoralnych i nieetycznych;
- treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie;
- treści przedstawiających lub nawołujących do przemocy w stosunku do ludzi jak i zwierząt;
- treści obrażajacych uczucia religijne;
- treści  o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia w taki sposób, by osoby niepełnoletnie lub nie życzące sobie kontaktu z tego typu materiałami były narażone na przypadkowy z nimi kontakt;
- treści przedstawiających metody, pomysły, sposoby na działanie nielegalne;
- treści propagujących piractwo fonograficzne i komputerowe lub upowszechniających techniki łamania danych lub wirusy;
- treści ogólnie uznanych za SPAM (wielokrotne umieszczanie tych samych treści) ;
- treści zawierających reklamę towarów lub usług, a w szczególności linki do Portalów konkurencyjnych w stosunku do UR.pl;
- innych treści naruszających dobre imię Portalu UR.pl, Webmatic i firm związanych (partnerów) Portalu UR.pl

4. Użytkownikowi zabrania się:

- utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Portalu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Portalu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
- podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
- zamieszczania w Portalu skryptów i programów wykonywalnych oraz umieszczania plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików; 
- obciążania serwera obsługującego Portal poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta;
- odpłatnego udostępniania części lub całości konta;
- umieszczanie w Portalu przez Użytkownika plików i treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach  Portalu przy pomocy ważnego Nicka oraz hasła.

6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw do nicka lub/i hasła oraz w sytuacji powzięcia podejrzeń o nieautoryzowanym wykorzystaniu swojego konta  Użytkownika, jak również o jakimkolwiek innym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

PRAWA AUTORSKIE I WIARYGODNOŚĆ MATERIAŁÓW

1. Użytkownik portalu UR.pl ma prawo korzystać z o umieszczonych w Portalu utworów w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także udostępnianie publicznie. Użytkownik Portalu poprzez korzystanie z treści umieszczonych w Portalu UR.pl nie nabywa do nich jakichkolwiek praw.

2. Użytkownik Portalu UR.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych utworów:   tekstów, zdjęć, plików wideo, umieszczanych samodzielnie na stronach Portalu UR.pl. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw podmiotów i osób trzecich.

3. Użytkownik portalu UR.pl wyraża zgodę i upoważnia Webmatic do nieodpłatnego , nieograniczonego w czasie i przestrzeni wykorzystywania utworów, o których mowa powyżej, a w szczególności:

- publikowanie w portalu internetowym UR.pl oraz innych stronach, których właścicielem jest Webmatic;
- wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, wyświetlania na platformach mobilnych (telefony komórkowe) ;
- wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych;
- rozpowszechniania jak i publikowania, kopiowania i modyfikowania oraz dystrybucji wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Portalu UR.pl, a w szczególności  materiałów tekstowych a także komentarzy - nawet po likwidacji przez użytkownika profilu w portalu UR.pl.

4. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie własnych treści, umieszczonych w Portalu UR.pl przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, jak rownież na stronach użytkowników w Portalu UR.pl.

5. Webmatic  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, nieaktualne informacje, błędne dane, rekomendacje, opinie, komentarze i wszelkie inne treści tworzone przez Użytkowników zawarte w Portalu internetowym UR.pl.

6. Webmatic nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i formę zamieszczonych w Portalu UR.pl  reklam i ogłoszeń .

7. Zgodnie z powyższym zapisem Webmatic zastrzega sobie prawo do:

- modyfikacji lub częściowego lub całkowitego usunięcia treści łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu;
- ostrzeżenia, czasowej lub całkowitej blokady konta (profilu) użytkownika łamiącego postanowienia niniejszego Regulaminu.

Powyższe czynności mogą zostać wykonane przez Webmatic bez potrzeby składania jakichkolwiek wyjaśnień, akceptacji decyzji przez użytkownika.

8. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić nieprawidłowe treści za pomocą specjalnego formularza, dostępnego pod linkiem „Zgłoś złamanie regulaminu”, dostępnym Portalu lub poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@UR.pl .

Zgłoszenie powinno zawierać:

- uzasadnienie naruszenia Regulaminu przez użytkownika;
- w przypadku złamania prawa autorskiego – linku, wskazanie źródła (tytuł, strona, akapit) pierwotnego pochodzenia zakwestionowanego materiału.

UWAGA: Webmatic zastrzega sobie prawo do niepodejmowania jakichkolwiek działań w przypadku zgłoszeń naruszenia praw lub własności osób trzecich, jeśli zgłoszenie nie zostanie udokumentowane wskazaniem źródła pochodzenia zakwestionowanego materiału.

9. Webmatic zastrzega sobie prawo przekazanie odpowiednim organom prawnym danych użytkownika, który złamał postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie publikacji treści niezgodnych z prawem, naruszającym dobre imię, prawa osób trzecich – do dalszych czynności wyjaśniających.

10. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  OPERATORA

1. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w portalu UR.pl, a także za wykorzystanie przez inne podmioty treści użytkowników zamieszczone w Portalu.

2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Operatora  za:

- wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- jakiekolwiek szkody wynikłe w efekcie publikacji treści w Portalu UR.pl przez Użytkowników;
- naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majątkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;
- jakiekolwiek szkody wynikające z nieautoryzowanego, autoryzowanego lub jakiegokolwiek innego wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła logowania Użytkownika Portalu; 
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta);
- informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika;
- szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej;
- wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych Materialów, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Portalu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami;
- ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów;
- niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu UR.pl;
- utratę Materiałów zamieszczonych w Portalu spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich;
- działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Operator  zastrzega sobie prawo do:

- okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia;
- okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu UR.pl bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;
- zaprzestania świadczenia usługi Portalu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Portalu UR.pl;
- natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Materiałów udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
- usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Materiałów, znajdujących się w Portalu;
- całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu;
- usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje;
- przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w portalu UR.pl na inny kompetentny podmiot.

4. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Portalu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Portalu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

5. W sytuacjach wyjątkowych np. w przypadku konkursów Portal ma prawo wprowadzić dowolne ograniczenia w zakładaniu Profili Użytkowników i dodawaniu Materiałów do Portalu UR.pl.

POLITYKA COOKIES I ADRESÓW IP

1. Portal UR.pl zapisuje na twardym dysku komputera Użytkownika Portalu pliki cookies, w celu: personalizacji wyglądu i ustawienia stron, utrzymywania sesji po zalogowaniu, prezentacji reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika, tworzenia raportów oglądalności, odwiedzalności, poczytności prezentowanych w Portalie treści, zabezpieczeń przed wielokrotną oceną, głosowaniem.

2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne Portaly internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

3. Do korzystania z Portalu w pełnej funkcjonalności może być konieczne ustawienie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniego poziomu Cookies, protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL bądź obsługi aplikacji JavaScript. Użytkownik ma prawo wyłączyć zapisywanie cookies, poprzez użycie odpowiedniej opcji przeglądarki internetowej, jednak musi się liczyć z niepoprawnym funkcjonowaniem niektórych opcji lub całego Portalu.

4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

- adres IP;
- wywołany adres internetowy (url);
- adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Portalu;
- rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
- innych informacji transmitowanych protokołem http.

5. Portal Ur.pl zapisuje w postaci logów adresy IP wszystkich użytkowników Portalu, które to logi mogą zostać udostępnione na żądanie organom prawnym, w tym Policji, zgodnie art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).